Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU LED-LIGHT

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
b. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
c. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego LED-Light;
d. Sklep internetowy LED-Light – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ledzarowka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
e. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
f. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy LED-Light Krzysztof Skowerski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
g. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
i. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nasza firma zajmuje się sprzedażą towarów importowych w zakresie oświetlenia LED.
Firma posiada swoją siedzibę pod adresem:
LED-Light Krzysztof Skowerski
02-758 Warszawa
ul.Burgaska 6/9
NIP: 511-006-32-86
REGON: 145819791
tel: 693384448

Wszystkie ceny w sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. LED-Light może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez LED-Light za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię LED-Light.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody LED-Light.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla LED-Light,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PRCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ledzarowka.pl, dokonać wyboru produktu w szczególności modelu i parametrów,
podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.
W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LED-Light Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Przetwarzanie zamówienia nr...", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

5.1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty w siedzibie firmy
b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej K-EX.

5.2. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu wpłaty przez Klienta kwoty zamówienia, w przypadku zamówień po przedpłacie
oraz w momencie określenia warunków dostawy i płatności przez Klienta w przypadku zamówień za pobraniem.
Termin wysyłki 48 godzin dotyczy tylko dni robocze.

5.3 Za moment dostawy towaru uważa się moment wysyłki towaru.

5.4. W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej.
Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić LED-Light telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem LED-Light.

5.5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pobraniem, płatność za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.

5.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy LED-Light, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

6. REKLAMACJE I GWARANCJE

6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w firmie LED-Light.

6.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu LED-Light widniejący na paragonie lub na fakturze.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres LED-Light podany w niniejszym Regulaminie.

7.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
LED-Light Krzysztof Skowerski
02-758 Warszawa
ul.Burgaska 6/9

7.3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania.
Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.

7.4 W okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:
    - mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
    - wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie,
poprzez wykonanie przelewu przez LED-Light na wskazane przez Klienta konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła gotówkowo, lub za pomocą przelewu.
 

7.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.6.1 Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7.6.2 W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.8. OCHRONA DANYCH

8.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez LED-Light (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.).
Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

8.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

8.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie przedstawiciel LED-Light

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 r. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) znanego również jako GDPR (General Data Protection Regulation), wyjaśniamy dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe wymagane są do kontaktu związanego z realizowaniem zamówień, a także w przypadku konieczności realizacji usług posprzedażowych (np. obsługa zwrotów, gwarancja), w szczególności:
- w celu wykonania umowy o świadczenie usług (tj. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z zamówieniem).
- w celu obsługi reklamacji i innych roszczeń (tj. gwarancji, rękojmi, zwrotów i innych roszczeń wynikających ze sprzedaży).
- wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest RODO art. 6 ust. 1.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane przechowujemy tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania powyższych celów lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do momentu, gdy Państwo wyrażą sprzeciw wobec ich przetwarzania.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodę mogą Państwo wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila na adres kskowers@gmail.com

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA
W każdym momencie mogą Państwo uzyskać informację, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także mogą Państwo zażądać dostarczenia kopii Twoich danych, jakie posiadamy. Mogą Państwo również zażądać poprawy swoich danych osobowych, zarówno w przypadku błędnych danych, jak i konieczności poprawy a także usunięcia ich z naszego systemu, jeśli nie mamy podstaw do dalszego ich przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również zażądać przekazania swoich danych wybranemu przez siebie administratorowi. Zrobimy to w przypadku, jeśli będzie to technicznie możliwe zachowując wymagane standardy bezpieczeństwa.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z usługami, jakie świadczą dla LED-Light podmioty zewnętrzne, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.
Są to dostawcy usług, w tym usług informatycznych, operatorzy pocztowi, kurierzy, operatorzy płatności oraz ich podwykonawcy.

CO JEŚLI UWAŻASZ, ŻE NARUSZAMY TWOJE PRAWA?
W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt z nami dowolną drogą komunikacji (telefon, email itp.)
My postaramy się niezwłocznie zareagować na uwagi i Państwa sugestie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest nasza firma LED-Light Krzysztof Skowerski z siedzibą w Warszawie,
kod pocztowy: 02-758, ul. Burgaska 6/9 (dalej zwana LED-Light).    
           
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.2. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt telefoniczny
 
Przejdź do strony głównej